Relationship Resolution Checklist.

Courtesy of Freedigitalphotos.net "smokedsalmon"